Wie zijn wij?

Onze geloofsgemeenschap

De Thuishaven is aangesloten bij de Unie-ABC. Dit is een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland. Unie-ABC is eind 2023 ontstaan uit een  fusie tussen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (‘de Unie’ genoemd) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (‘ABC’ genoemd). 

Verlangen naar eenheid

Aan de basis van dit proces ligt een verlangen om naar eenheid te streven, te zoeken naar overeenkomsten en samenwerking, in lijn met het Hogerpriesterlijk gebed waarin de Here Jezus bidt voor eenheid onder zijn volgelingen, (Johannes 17). Bestuur en aangesloten gemeenten willen daarmee een getuigenis geven aan de wereld. Daarnaast leeft de overtuiging dat de gemeenten door samenwerking meer kunnen betekenen voor elkaar en voor Nederland. 

Onze missie

Onze missie is, dat we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden en dat we elkaar willen opbouwen en verder helpen in het volgen van de Here Jezus. We willen vertellen wie Hij is en wat Hij voor ons betekent.

Baptistengemeente De Thuishaven in Kollumerzwaag wil een ontmoetingsplaats zijn, waar mensen een warme belangstelling voor elkaar hebben en elkaar daadwerkelijk willen helpen.  Een plek waar je je veilig voelt, waar je je thuis voelt, waar je tot rust komt.

Een echte Thuishaven dus!

Onze visie

Wij willen een gemeente  van volgelingen van Jezus Christus zijn, die onder de leiding van de Heilige Geest

 • God willen verheerlijken, aanbidden, groot maken.
 • Willen leven volgens de Bijbelse voorschriften.
 • Voor elkaar willen zorgen en elkaar willen dienen met onze gaven en talenten.
 • Elkaar willen vergeven, zoals Jezus ons vergeeft.
 • Elkaar willen aanvaarden, zoals Jezus ons aanvaardt.
 • Elkaar willen verdragen, zoals Jezus ons verdraagt.
 • Elkaar willen opbouwen, zoals Jezus ons opbouwt.
 • Samenvattend: Elkaar willen liefhebben, zoals Jezus ons lief heeft.

We zien de gemeente als het huisgezin van God, waarin jong en oud Hem van harte willen dienen.

Ons geloof

Onze missie en onze visie zijn gebaseerd op ons geloof. Anders zouden theorie en praktijk, leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn.

 • We geloven dat de Bijbel het Woord van God is.
 • We belijden Jezus Christus als de Zoon van God.
 • We geloven dat Hij één van wezen is met God de Vader.
 • We geloven dat Hij voor onze zonden gestorven is.
 • We geloven dat Hij uit de dood is opgestaan.
 • We geloven dat Hij de enige Weg tot God de Vader is.
 • We geloven in de Heilige Geest, die ons in alle waarheid wil leiden en mensen kan veranderen.
 • We geloven dat God nog steeds wonderen doet.
 • We geloven dat we in het einde der tijden leven en daarom geloven we in de spoedige wederkomst van de Here Jezus Christus.

Onze visie op Israël

Wij geloven niet dat de kerk in de plaats gekomen is van Israël. Deze zogenaamde vervangingstheologie is in strijd met wat we lezen in Romeinen 11:2  – God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. We zien in onze tijd dat Gods beloften voor Israël in vervulling gaan.

Tegelijk zien we in onze tijd helaas een veranderende houding ten aanzien van Israël. Zagen we in de eerste jaren van het bestaan van de staat Israël enthousiasme en steun vanuit kerk en
staat, de laatste jaren zien we een tendens om Israël in een kwaad daglicht te stellen en zelfs het bestaansrecht van de staat te ontkennen.

De beloften van God aan Zijn volk gelden voor eeuwig. Hij is trouw aan Zijn Woord. Israël heeft nu onze steun nodig. Daartoe zijn wij als gemeente van Christus geroepen. We zijn ervan overtuigd dat
het belangrijk is om deze ontwikkelingen niet stilzwijgend te accepteren, maar er alert op te zijn en van ons te laten horen, wanneer Israël eenzijdig wordt aangeklaagd.

Jeruzalem gezien vanaf de Olijfberg

 Wij willen Israël van ganser harte steunen zoveel we kunnen. In onze diensten besteden we ruim aandacht aan Israël en bidden voor Gods volk. We steunen daadwerkelijk het project van Christenen voor Israël “Breng de Joden thuis”.

Doop

Wij belijden de doop der gelovigen op grond van persoonlijke belijdenis van geloof en door onderdompeling. De Here Jezus werd op deze wijze door Johannes gedoopt.

De betekenis van de doop komt duidelijk tot uiting in de onderdompeling, zoals te lezen is in Romeinen 6:3-5

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Avondmaal

Wij ontmoeten de Heer ook in brood en wijn op de eerste zondag van de maand. Daarin gedenken wij dat zijn Lichaam werd verbroken en Zijn bloed voor ons heeft gevloeid.

De viering van het Heilig Avondmaal is voorbehouden aan hen die geloven in het plaatsvervangende offer van Jezus Christus. Anders gezegd: we kennen een ‘avondmaal van gelovigen’.

Als er gasten in de dienst zijn worden zij uitgenodigd aan de viering deel te nemen, als zij belijden de Heer Jezus te kennen als hun persoonlijke Verlosser. Hen wordt dan ook gevraagd zich even bekend te maken.