ANBI

De Unie - ABC

De Unie – ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gekregen.
Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie – ABC  behoren zijn aangewezen als ANBI.
Voor ANBI’s gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Vanwege de ANBI-status moeten alle bij de Unie – ABC aangesloten plaatselijke gemeenten gegevens bekend maken op hun website.

Fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van de gemeente is 002627218

Activiteiten van de gemeente

Samenvatting van activiteiten, beschreven in het Jaarverslag over 2022.

Diensten

2022 Was het eerste jaar waarin we na de corona-tijd weer volledig konden draaien zonder maatregelen. De diensten worden ingevuld met behulp van vele mensen. Denk hierbij aan de verschillende voorgangers die bij ons voor gaan in de diensten. Maar ook de ondersteuning in de techniek en muziek tijdens de dienst. En natuurlijk de zorg voor koffie na de dienst. Dit jaar hebben we ook voor het eerst gezinsdiensten beleefd, waarin we als gemeente invulling geven aan de diensten. Samen als een huisgezin. We hebben het nieuwe seizoen weer mogen opstarten met een mooie startzondag op 25 september. Als broeders en zusters hebben we een mooie dienst mogen beleven, waar een vervolg aan werd gegeven in de achtertuin van Wendy en Peter. Een bijzondere dag! Op 20 november hebben we met elkaar weer een herdenkingsdienst mogen beleven, waarin we een kaarsje mochten aansteken voor onze zuster Sjoukje de Roos.

Pastoraat

Het pastoraat was ook in 2022 in handen van de raadsleden. De gemeente is in groepjes verdeeld, waar ieder raadslid contact mee onderhoudt. In 2022 konden we, indien nodig, ook weer een beroep doen op onze broeder Gerrit Lolkema. Als raad hebben we veel gesproken over de invulling van het pastoraat binnen de gemeente en hebben hier een vervolg aam gegeven door onze broeder Piet Luhoff voor 2023 in te zetten voor het pastorale werk.

Bijbelstudie

Op 26 oktober 2022 zijn we weer begonnen met de Bijbelstudies in de Loods. Het was even afwachten hoeveel deelnemers er zouden komen na de corona-tijd, maar het was hartverwarmend om elkaar weer te zien! Veel van de “oudgedienden” waren er, maar ook nieuwe deelnemers. Zo konden we starten met een prachtige groep van 35 mensen, en als iedereen er is zijn er ruim 40. De helft daarvan bestaat uit broeders en zusters van de Thuishaven, de anderen zijn bij een andere gemeente aangesloten, of gaan niet (meer) naar de kerk.

De eerste avond hebben we stilgestaan bij de bijzondere plaats van de Gemeente (de Kerk) in het heilsplan van God. Een verborgenheid, een mysterie vanuit het Oude Testament gezien, maar aan ons geopenbaard.

In de tussentijd – tussen de eerste en de tweede komst van Jezus Christus – verzamelt God zich een volk uit de heidenen. Daartoe behoort ieder die de Heer Jezus aanvaardt als zijn of haar Redder en Verlosser. God gaat een weg met het (nu nog) onbekeerde Israël die heel anders is dan met Zijn Gemeente.

De volgende avonden zijn we verdergegaan met het bestuderen van de laatste drie hoofdstukken van het boek Openbaring. Vanaf Openbaring 20 is er sprake van een heel nieuwe situatie in de wereld: het 1000-jarig rijk, waarin de Heer Jezus regeert vanuit Jeruzalem. 

Op 14 december beleefden we een heel bijzondere avond! We kwamen al om half zeven bij elkaar om heel gezellig te genieten van een overheerlijke maaltijd, verzorgd door onze broeder en zuster Siebe en Jikke!

Na deze lichamelijke versterking zijn we nog tot negen uur bezig geweest met het innemen van geestelijk voedsel.

Dit winterseizoen komen we één keer per maand samen voor de Bijbelstudie. Daartoe is besloten omdat we nu ook gestart zijn in de gemeente met de huiskringen.

Jeugdwerk

Dit jaar kwam de tienergroep één keer per drie weken samen op de zondagochtend na de dienst. Het zijn mooie ochtenden, waarin het Woord van God wordt bestudeerd. Ook wordt er elke keer een spel gedaan, dit zorgt voor verbinding en plezier.
In oktober heeft de leiding een activiteit georganiseerd als start van het seizoen. Er werd met elkaar gegeten en er is een spannend buitenspel gedaan. Het was een geslaagde avond, alle tieners waren aanwezig.
Het team van jeugdleiders (Jan van Hijum, Baukje Medenblik, Jelmer Hiemstra en Tjitske Hiemstra) komt zelf één keer per drie weken samen om te vergaderen over praktische zaken en de invulling van de tienergroep. Ook bestaan deze bijeenkomsten gedeeltelijk uit een ‘huddle’, wat een vorm van Bijbelstudie is. Dit jaar hebben zij de brief aan de Romeinen behandeld.

De coördinator van de zondagsschool is zr. Wies Dijkstra. In 2022 is het team van de leiding uitgebreid en bestaat uit Albertje en Trijntje, Jaap en Wieke, Hylke en Emmy en Wies.

De kinderen gaan tijdens de dienst na het eerste kindermoment, meestal een YouTube liedje, naar hun eigen ruimte. Er wordt gewerkt met de thema’s van Bible Basics van het NBG. Zo was het thema van Advent en Kerst “wachten”. De kinderen kregen als kerstcadeautje een mooi blijvend aandenken.

Aan het eind van de dienst komen de kinderen met de leiding weer binnen en dan wordt aan de gemeente verteld wat ze hebben gedaan en geleerd.

De kinderen zijn belangrijk in het huisgezin van God en dat is op deze manier voor iedereen zichtbaar.

 
 
Vrouwenwerk
 

In 2021 was het slecht één keer mogelijk om bij elkaar te komen wegens de Coronatijd. In 2022 bestond Vrouwen Contact uit de leden: Hinke Bergman, Elske Bolhuis, Aly Dijkstra, Wies Dijkstra, Akke van Hijum, Thea van Hijum Cobie de Jager, Griet Kloosterman, Wieke Sjoerdsma, Maaike Venema, Geertje de Vries. Helaas is onze zuster Sjoukje de Roos in maart 2022 overleden.

Het Bestuur bestaat uit: Presidente: Thea van Hijum, schaduw-presidente: Wies Dijkstra, secretaresse: Maaike Venema, penningmeester: Cobie de Jager, notuliste: Wies Dijkstra. Afspraken: Voortaan één keer in de maand een bijeenkomst. En voorlopig geen contributie.

We komen zoveel mogelijk bij de leden thuis om het energieverbruik in de kerk terug te dringen wegens de hoge kosten. De Baptisten Vrouwen  Wereldgebedsdag werd daarom  op 2-11-2022 bij Wies Dijkstra gehouden. Het was een gezegende middag, waar ook een paar nieuwe leden bij aansloten en een enkele bezoekster. Op 30 november kwamen we bijeen bij Cobie de Jager. Naar aanleiding van de Bijbelstudie van de Wereldgebedsdag werden er persoonlijke verhalen verteld die diepe indruk maakten.

Projecten

In het jaar 2022 brak helaas de oorlog uit in Oekraïne. Een heftige gebeurtenis, een gebeurtenis zo onnodig. We hebben allemaal broeders en zusters die in deze wrede werkelijkheid leven. Als gemeente hebben we een potje gemaakt, waarmee we onze broeder en zuster Vitaly en Nadia maandelijks kunnen ondersteunen. Met het geld wat wij naar hen overmaken, kunnen ze meerdere broeders en zusters helpen aan eten en drinken. Maar ook aan andere benodigdheden zoals bijvoorbeeld pampers voor de kinderen. Elke maand mogen wij een vaste bijdrage overmaken, waarmee we hen kunnen helpen als broeders en zusters in de Heer. Een lichtpuntje in deze duistere gebeurtenis.

Roemenië Project

Dit jaar was het weer mogelijk om af te reizen naar Roemenië, na een aantal jaren afwezigheid vanwege de corona pandemie. De Roemenië werkgroep, die nu de naam Misszió Románia draagt, organiseert hier een zomerkamp voor romakinderen om het evangelie bekend te maken onder de Romabevolking. Door het jaar heen worden diverse inzamelingsacties gehouden om dit zomerkamp mogelijk te maken. Van onze gemeente zijn hierbij betrokken Jelmer en Tjitske Hiemstra, Grietje Medenblik en Baukje Medenblik.

Overige activiteiten

In het jaar 2022 hebben we als gemeente weer veel activiteiten met elkaar mogen beleven. Onze zuster Baukje organiseerde weer een aantal avonden voor de kerkbios en ook voor spelletjesavonden. Gezellige avonden met elkaar.

De huiskringen zijn een nieuw initiatief in de gemeente. Avonden waarop we met elkaar over het woord van God kunnen spreken, maar ook om met elkaar te spreken over hoe we het geloof in ons dagelijks leven vorm geven. Welke vragen hebben wij en wat zegt de Bijbel hierover? We hebben 5 mooie groepen van maximaal 8 personen. Een mooie toevoeging in onze gemeente.

Taakgroepen

Samen zijn we gemeente. Met elkaar dragen we zorg voor Gods huis. Hier komen vele taken bij kijken die ingevuld worden door verschillende broeders en zusters van de gemeente. Zo hebben we een schoonmaakploeg, die ervoor zorgt dat de kerk schoon gemaakt wordt. Zo kunnen we elke zondag met elkaar de dienst beleven en na de dienst koffiedrinken. Het klaarzetten van de zaal en het maken van de koffie en thee wordt ook door verschillende broeders en zusters gedaan. Dankbaar zijn we voor deze taak, want wat beleven we mooie momenten tijdens de dienst en na de dienst in de gesprekken met elkaar. De broeder of zuster die ons begroet wanneer we binnenkomen in de kerk. Een kort moment om elkaar te begroeten, maar zo waardevol.  Tijdens de dienst wordt er gezorgd voor mooie muziek, zodat we met elkaar God groot kunnen maken. Daarin kan de ondersteuning van de techniek natuurlijk niet missen. En ook de streaming is van toegevoegde waarde. Zeker voor de broeders en zusters die niet meer de mogelijkheid hebben om de diensten te bezoeken. Zo blijven we verbonden met elkaar. Ook de kinderen hebben een eigen plek tijdens de dienst in de zondagschool of de crèche. 

En niet te vergeten, het verzorgen van de tuin rondom het gebouw. Zo zijn we met elkaar gemeente. Een ieder zijn taak, zodat we een zijn als lichaam. Aan een ieder dank, voor het werk wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan voor de gemeente.

Overige activiteiten

In 2022 zijn we door blijven gaan met het verspreiden van de nieuwsbrief. Deze wordt nu een keer per twee maanden verzonden. Hierin staat veel handige informatie, maar ook leuke weetjes en verhalen. De nieuwsbrief maken we samen. Heeft u een leuk verhaal, een mooi gedicht of een groet? Laat het dan weten en dan wordt het in de nieuwsbrief geplaatst.

Tot Slot

We mogen als gemeente terugkijken op een mooi jaar. Een jaar waarin we weer diensten en activiteiten met elkaar mochten beleven. We mochten nieuwe activiteiten opstarten en oude activiteiten weer nieuw leven inblazen. In het nieuwe jaar mogen we weer vertrouwen op onze God en Vader. Samen gemeente zijn. We zijn God dankbaar voor alle zegeningen die Hij ons geeft. De wereld verandert snel, maar wij mogen vasthouden en vertrouwen op de God die altijd dezelfde liefdevolle God voor ons zal zijn.

Gods zegen!